Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng được verostone.com.vn (gọi tắt là VEROSTONE) soạn thảo nhằm mục đích nêu rõ các nội dung thỏa thuận giữa VEROSTONE và người dùng website: www.verostone.com.vn và bất kì ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ điện tử nào của VEROSTONE (gọi chung là “Dịch vụ”) mà ở đó các Điều khoản này được đưa ra, bất kể việc người dùng đăng nhập hoặc sử dụng từ thiết bị nào (bao gồm cả bằng các thiết bị di động).

Người dùng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều khoản sử dụng, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khi thực hiện truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của VEROSTONE

Trong quá trình vận hành các Dịch vụ, VEROSTONE có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng và các thông tin khác bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo tới người dùng. Những quy định sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên các Dịch vụ và được hiểu là đã có sự chấp thuận, tuân thủ của người dùng khi truy cập.

Khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite VEROSTONE cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website.

  1. QUYỀN HẠN CỦA VEROSTONE

Có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

Có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.

Có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gửi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.

Có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

  1. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân cung cấp cho trang web khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác.

Không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

Không được gây trở ngại, hạn chế cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.

  1. SẢN PHẨM CỦA NHỮNG CHỦ THỂ KHÁC TRÊN WEBSITE

VEROSTONE có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của VEROSTONE, do đó VEROSTONE sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.

VEROSTONE sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.

  1. NHÃN HIỆU

Hình ảnh Logo của VEROSTONE® , tên các bộ sản phẩm được ký hiệu với biểu tượng ™ hoặc ® là các nhãn hiệu được đăng ký bởi VEROSTONE và/hoặc các công ty thành viên.

Nhãn hiệu VEROSTONE® không được phép sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ của VEROSTONE.

  1. LUẬT ÁP DỤNG

Toàn  bộ  nội  dung  của  Điều  khoản sử  dụng   này   được   điều   chỉnh   bởi   pháp   luật  của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh nào liên quan tới các Dịch vụ của VEROSTONE sẽ được giải quyết bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.